Ochrana oznamovatele

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen jako „Zákon“) je společnost MOSS logistics s.r.o., IČ: 63481359, se sídlem Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, povinna zavést interní kanály pro oznamování při podezření z porušení právního předpisu. A to konkrétně při podezření z porušení právního předpisu mající znaky trestného činu; nebo mající znaky přestupku, za který lze uložit pokutu, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč; nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie určených Zákonem.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu, a to včetně určení příslušné osoby dle Zákona. Pro tyto účely byly jmenovány tyto příslušné osoby: Michaela Pesauová, Kateřina Jamborová, v případě zástupu.

V souladu s požadavky směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Oznamovatelem je dle Zákona fyzická osoba, která může podat oznámení pomocní vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu.

Oznámení lze podat prostřednictvím příslušné osoby ve smyslu Zákona:

  • Na telefonním čísle: +420 770 112 952
  • Elektronicky na emailové adrese: oznameni@mosslogistics.cz
  • Osobně: v sídle naší společnosti na adrese: Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče

Oznámení dle Zákona musí obsahovat také údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nelze podat anonymně. Při podání oznámení prosím poskytněte co nejvíce podrobných informací ve věci údajného porušení.

Veškeré poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen GDPR) a dalšími právními předpisy, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení.